Ineke van Zuijlen

welkom boeken biografie contact

Disclaimer


Voorwaarden voor het gebruik van deze website


Deze website is een publicatie van Ineke van Zuijlen. U kunt de website en alle informatie die u hierdoor verkrijgt gebruiken onder de volgende voorwaarden.


  1. Door gebruik te maken van deze website erkent en accepteert u dat het copyright en alle intellectuele eigendomsrechten van de opzet en de verschijningsvorm van de site zelf en van de inhoud ervan, inclusief alle daaraan gerelateerde informatie, materialen en documentatie toebehoren aan Ineke van Zuijlen.
  2. De website en de inhoud ervan worden gepresenteerd zoals u ze aantreft en Ineke van Zuijlen biedt geen enkele (impliciete of expliciete) garantie ten aanzien van enig aspect van deze website, noch bijvoorbeeld ten aanzien van de accuratesse, tijdigheid, het functioneren, de geschiktheid of de volledigheid van de informatie of de gegevens, noch bijvoorbeeld ten aanzien van een ononderbroken of storingsvrije toegang tot de website. U bent zelf geheel verantwoordelijk voor het gebruik van deze website.  Ineke van Zuijlen is niet verantwoordelijk voor vergissingen of weglatingen, noch voor de resultaten die worden behaald met het gebruik van deze informatie. Meer specifiek bevat de informatie van deze website geen enkele vorm van advies, aanbeveling of afspraak en is hij ook niet bedoeld als basis voor gebruikers voor beslissingen, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, ten aanzien van het al of niet doen van investeringen zonder aanvullend deskundig advies.
  3. Ineke van Zuijlen heeft te allen tijde het recht om zonder enige aankondiging wijzigingen aan te brengen in de website of deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.
  4. Hoewel redelijke maatregelen worden genomen om virussen, wormen, trojaanse paarden of andere destructieve materialen te voorkomen op de website, garandeert Ineke van Zuijlen niet dat de informatie of materialen die van de website gedownload kunnen worden vrij zijn van dergelijke schadelijke elementen. Ineke van Zuijlen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door dergelijke elementen.
  5. U verklaart bij deze dat u Ineke van Zuijlen te allen tijde vrijwaart en zult blijven vrijwaren tegen alle mogelijke acties, stappen, eisen, vorderingen en aansprakelijkheden, dan wel volledige vergoeding zal (blijven) bieden voor alle kosten, schades en onkosten (inclusief juridische en andere honoraria en uitgaven) die direct of indirect door Ineke van Zuijlen worden geleden, opgelopen of betaald met betrekking tot de toegang of het gebruik van deze website en de inhoud daarvan door u, of met betrekking tot het niet nakomen door u van een of meer van de bepalingen uit deze overeenkomst.